Aquathermie

Aquathermie als antwoord op het klimaatakkoord?

Energieneutraal worden, dat is een belangrijke ambitie uit het Klimaatakkoord 2019 en het Parijs akkoord. Aquathermie brengt CO2- reductie en aardgasvrij wonen en werken dichterbij. Afscheid nemen van fossiele energiebronnen en overstappen op duurzame energie is haalbaarder dan ooit. Dat laat IF je graag zien met aquathermie: de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warmte uit oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater.

Aquathermie?

Aquathermie komt erop neer dat uit water gewonnen warmte directe verwarming oplevert voor een gebouw of gebied. Dat kan oppervlaktewater zijn, maar ook afvalwater en drinkwater. Bodemenergiesystemen zoals WKO (warmte- en koudeopslag) en HTO (hoge temperatuur opslag) spelen vaak een sleutelrol. Zij verhogen het rendement en maken de warmteonttrekking seizoensonafhankelijk. Duurzame energie komt hierdoor het hele jaar rond beschikbaar. 

Alternatief voor aardgas en goede match met energieneutrale woning

Aquathermie haalt energie uit water en is daarmee één van de alternatieven voor aardgas die goed past bij een energieneutrale woning. Zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw. Het is een duurzame energiebron die ook betaalbaar is. Deze vorm van omgevingsenergie is op veel plaatsen in Nederland toepasbaar voor de warmtetransitie of energietransitie. Wil je weten of jouw projectlocatie geschikt is voor het duurzaam en rendabel benutten van aquathermie? IF laat je graag zien of jouw locatie kansrijk is voor het toepassen van thermische energie uit oppervlaktewater. Lees maar eens de studie Haalbaarheidsonderzoek Aquathermie Energiek Poelgeest.

Vijf basisprincipes van aquathermie

 • Met oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED) kun je verwarmen en koelen. Deze bronnen van laagwaardige warmte koppel je dan aan warmtepompen om hoogwaardige warmte te leveren aan gebouwen.
 • WKO (warmte- en koudeopslag) en HTO (hoge temperatuur opslag) verhogen niet alleen het rendement van water energie. Ze maken deze energiebron ook seizoensonafhankelijk en het hele jaar door inzetbaar.
 • De warmte die je met aquathermie oogst , past prima bij all-electric en bestaat voor 60 tot 80 % uit omgevingswarmte uit het water. Dat maakt deze warmte zeer duurzaam.
 • Aquathermie is toepasbaar met lage temperatuur afgiftesystemen in nieuwbouw. Het is ook rendabel in warmtenetten tot 70 graden voor bestaande woningbouw.
 • Meer informatie over aquathermie kun je vinden bij onze kennisbank en ook bij de Unie van Waterschappen/STOWA: www.stowa.nl/teo

Prachtige projecten in de praktijk

Met aquathermie heeft IF al veel ervaring opgedaan in Nederland. IF was betrokken bij haalbaarheidsonderzoek, engineering en exploitatie van talloze projecten met aquathermie. Bekijk voorbeelden van succesvolle toepassingen van aquathermie door heel Nederland . Lees ons paper Haalbaarheidsstudie Aquathermie in Kaag en Braassem.

Waterbeheer we zijn erin thuis en toch geeft aquathermie steeds nieuwe uitdagingen

Aquathermie is hét Nederlandse antwoord op klimaatvraagstukken. En natuurlijk kent deze vorm van duurzame energie uitdagingen. IF zet ze voor je op een rij. Zo is het landelijk beleid op koude lozingen (emissie) nog in ontwikkeling en dat geldt ook voor de samenwerking tussen diverse partijen zoals gemeenten, ontwikkelaars, energiebedrijven, netbeheerders, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Ook de aansluiting van bestaande woningen op een warmtenet staat aan het begin van een kansrijke fase. 

Zes voordelen van aquathermie

 • Aquathermie is een lokale energiebron die in veel woonwijken beschikbaar is.
 • Het is een bewezen technologie met een prima kostprijsontwikkeling bij opschaling.
 • De impact in de ruimtelijke omgeving en het ruimtebeslag zijn minimaal. Bijna alle techniek zit onder het maaiveld of in gebouwen. Je ziet er vrijwel niets van.
 • De temperatuur van de warmtebron (het water) is zomers relatief hoog. Dat is gunstig voor het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp voor aquathermie. Zeker vergeleken met luchtwarmtepompen.
 • Warmtebuffers in collectieve warmtenetten met aquathermie zijn relatief goedkope vormen van energieopslag.
 • Het ‘oogsten’ van zomerwarmte uit oppervlaktewater en drinkwater is nuttig. Zowel voor verwarming van gebouwen als om een bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering van het water . 

IF is je partner

Met advies, engineering en innovatieve tools van IF haal je niet alleen het maximale uit de aanleg en exploitatie van aquathermie en bodemenergiesystemen, je vermindert bovendien administratieve werklast. IF is je partner in het inventariseren, vergelijken, realiseren en exploiteren van duurzame energiebronnen.

Hoe gaat IF te werk bij het inzetten van aquathermie als duurzame energiebron?

Met gedegen geografisch onderzoek brengt IF de risico’s en de kansen voor je gebied in kaart. IF maakt betrouwbare analyses en risico-inventarisaties. Wij putten daarbij uit jarenlange ervaring met inventariseren, vergelijken en optimaliseren van diverse duurzame energiebronnen. Je profiteert van onze expertise en innovatieve programmatuur. 

Zijn er adviesbureaus met een vergelijkbare expertise en ervaring op het gebied van aquathermie?

Nee. IF is het enige bureau in Nederland dat ruim dertig jaar ervaring heeft met inventariseren, vergelijken en optimaliseren van duurzame energiebronnen. Dankzij deze nauwkeurigheid sta je sterk. Niet alleen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen, ook bij het oogsten van de beloofde warmte of koude. Je projecten vallen netjes binnen de kaders van de verleende vergunningen.