Bodemenergie

Energie besparen en CO2-uitstoot verminderen met bodemenergie

Bodemenergie draagt serieus bij aan energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot. De bodem en grondwater benutten als duurzame warmte- en koudebron is een bewezen effectieve en duurzame technologie die al decennialang mooie oplossingen biedt voor energiebesparing.

Bodemenergie?

Door het opslaan en gebruiken van warmte en koude in de ondergrond met een geavanceerd bodemenergiesysteem besparen gemeenten, bedrijven en corporaties het hele jaar door op energie. IF is daarbij jouw ideale partner. Met ons advies en onze engineering haal je het maximale uit de realisatie en exploitatie van jouw bodemenergiesysteem. Bovendien verminderen onze slimme tools jouw administratieve werklast. IF is de partner in het inventariseren, vergelijken, realiseren en exploiteren van duurzame energiebronnen.  

Zaken die je moet weten over bodemenergie

Bodemenergie wint snel aan populariteit en in het licht van klimaatdoelstellingen en de ambities op het gebied van CO2-emissies en energiebesparing is dat ook logisch. Deze techniek is bewezen effectief en duurzaam toepasbaar. Bent je verantwoordelijk voor of betrokken bij gebiedsontwikkeling of energiebesparing door bedrijven? Dan moet je onderstaande vijf basisprincipes weten. 

Vijf basisprincipes van bodemenergie

 • Nederland telt al ruim 2.000 open (WKO) en duizenden gesloten bodemenergiesystemen.  
 • Als het aan de rijksoverheid ligt, hebben we in ons land binnenkort ruim 20.000 bodemenergiesystemen.  
 • Koelen met koude uit de bodem is veel energiezuiniger dan koelen met een koelmachine. Het kost slechts 10 procent van de energie. Natuurlijk wordt elektriciteit gebruikt bij het laden en onttrekken van koude, maar dan nog is een besparing van het elektriciteitsverbruik mogelijk van 40 tot 80 procent.
 • Warmte leveren in combinatie met een warmtepomp kost maar 50% van de energie als je het vergelijkt met een gasgestookte ketel.  
 • De levensduur van bodemenergiesystemen is erg lang. De grondwaterbronnen en de bodemwisselaars gaan meer dan 30 jaar mee.

Twee goede redenen waarom IF de beste partner is bij bodemenergie

 • Met de innovatieve tools van IF verminder je de administratieve werklast. Je bespaart tijd en krijgt het inzicht dat nodig is om prioriteiten te stellen.  
 • Wellicht is bodemenergie goed, maar niet de beste optie voor jouw situatie. IF zoekt dat haarfijn uit. Naast bodemenergie kunnen ook geothermie, aquathermie of een combinatie van duurzame energiebronnen voor jouw energievraagstuk de beste oplossing vormen. IF analyseert de bouwplannen, het gebouw, het terrein of het gebied en voorziet in maatwerkadvies voor energiebesparing. 

Wat werkt beter: bodemenergie of geothermie?

Zowel bodemenergie als geothermie zijn bewezen technieken om energie uit de bodem te halen. Op voorhand is niet te zeggen wat de beste optie is. Dat hangt van veel factoren af, zoals de schaalgrootte en de geschiktheid van de bodem. IF analyseert wat in jouw situatie potentieel beschikbaar is en optimaal exploiteerbaar zal zijn.  

Wat is het verschil tussen bodemenergie en geothermie?

Het verschil tussen bodemenergie en geothermie zit onder andere in de diepte waarop gewerkt wordt. Voor het gemak kun je zeggen dat geothermie begint waar bodemenergie ophoudt: op een diepte van 500 meter.

Waar moet ik zijn als ik bodemenergie wil benutten?

IF is als geen ander thuis in bodemenergie en alle andere duurzame energiebronnen voor realisatie, exploitatie en optimalisatie. Inventariseren, vergelijken, realiseren en optimaliseren van duurzame energiebronnen is onze expertise. IF is een bewezen effectieve energie adviseur. Al meer dan dertig jaar.

Ik lees veel over warmteopslag, maar mijn bedrijf heeft juist behoefte aan koude en koeling. Is bodemenergie dan ook interessant voor ons energievraagstuk?

Ja! IF optimaliseert jouw businesscase door de opslag van warmte en koude het hele jaar rond zo rendabel mogelijk te maken. Bodemenergie is daarbij een goed inzetbare technologie, maar er zijn meer combinaties mogelijk van duurzame energiebronnen voor zowel warmteopslag als koudeopslag. IF is jouw partner bij het inventariseren en optimaliseren van energiebehoefte, verminderen van CO2 uitstoot en andere klimaatambities. Zowel met ontwerp, engineering, vergunningaanvragen, stakeholdermanagement, realisatie en exploitatie.

Is een WKO altijd het antwoord op mijn energievraagstuk?

Dat hangt van veel factoren af. Warmte en koudeopslag voor het verwarmen en koelen van woningen en (kantoor)gebouwen en bedrijven vindt plaats met bodemenergiesystemen op een diepte tussen 35 tot 300 meter. Daarbij onderscheiden we twee soorten systemen. Lees ons paper In Nederland wordt bodemenergie op steeds grotere schaal toegepast.

Open bodemenergiesystemen 

Dit zijn grondwatersystemen (ook wel WKO genoemd) die met een onttrekkings- en infiltratieput in de winter grondwater direct benutten als warmtedrager. Dat gaat als volgt. Grondwater wordt omhoog gepompt uit de onttrekkingsbron, gebruikt als warmtebron of koudebron en gaat weer terug in de bodem in de injectiebron. Per seizoen kan de pomprichting (warm naar koud of vise versa) omgewisseld worden. Afhankelijk van de vraag naar warmte of koeling. Tussen het grondwater en het gebouw zit een warmtewisselaar of tegenstroomapparaat (TSA).

Gesloten bodemenergiesystemen

Dit zijn energiesystemen zonder direct contact met het grondwater. Koud of warm water gaat via een gesloten leidingensysteem door de bodem. Deze bodemwarmtewisselaarsystemen wisselen middels contactoppervlak de warmte of koude uit met de omringende bodem. Is het water in de wisselaar kouder dan de bodem dan neemt het de warmte op. Is de bodem kouder dan koelt het water in de wisselaar juist af. Ligt een systeem dieper dan 500 meter dan spreken we van geothermie. Lees hier meer over geothermie.

Hoe gaat IF te werk bij het inzetten van bodemenergie als duurzame energiebron?

Met gedegen geografisch onderzoek brengt IF de risico’s en de kansen voor jouw kavel of gebied in kaart. IF maakt betrouwbare analyses en risico-inventarisaties. Wij putten daarbij uit jarenlange ervaring met realiseren en optimaliseren van diverse duurzame energiebronnen. Je profiteert van onze expertise, jarenlange ervaring en innovatieve programmatuur. 

Zijn er adviesbureaus met vergelijkbare expertise en ervaring op het gebied van bodemenergie?

Nee. IF is het enige adviesbureau in Nederland dat ruim dertig jaar ervaring heeft met bodemenergie. Onze expertise in systeemengineering en de Nederlandse ondergrond speelt een cruciale rol bij het verkrijgen van het beste systeem en de benodigde vergunningen. 

Wij kijken verder dan het systeem an sich en brengen alle omgevingseffecten in beeld. Dankzij deze nauwkeurigheid staat je sterk. Niet alleen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen, ook bij het oogsten van de beloofde warmte of koude. Jouw projecten vallen netjes binnen de kaders van de verleende vergunningen. Kortom we weten er ontzettend veel van en hebben een indrukwekkend trackrecord opgebouwd. Bekijk onze projecten met bodemenergie.

Waarvoor schakel je IF in?

IF staat voor de transitie van fossiele energie naar duurzame energie. Wij zijn een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met de focus op oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie. Als je denkt aan een bodemenergiesysteem (open of gesloten), dan kun je ons inschakelen voor:

 • Haalbaarheidsstudies: studie naar de technische, juridische en financiële haalbaarheid van bodemenergie. Hierbij kan ook een afweging worden gemaakt tussen meerdere duurzame energiebronnen.   
 • Geohydrologisch vooronderzoek: interpretatie van plaatselijke bodemgegevens en de bepaling of nader geohydrologisch onderzoek nodig is. 
 • Bodemenergieplannen: een instrument voor de overheid om open of gesloten systemen te ordenen.  
 • Effectenstudie: een onderzoek naar en rapportage van de milieueffecten van een open bodemenergiesysteem. Een effectenstudie is nodig om een vergunning Waterwet te kunnen aanvragen voor een open systeem. 
 • Vergunningen: vergunningen voor het boren en gebruiken van het bodemenergiesysteem. Er zijn vaak meerdere vergunning benodigd, waarvan de belangrijkste de vergunning Waterwet is. 
 • Ontwerp: concrete engineering van het best mogelijke systeem. 
 • Bestek of programma van eisen: een document waarmee het bodemenergiesysteem kan worden aanbesteed.  
 • Realisatie: Als het bodemenergiesysteem wordt aangelegd kun je ons inschakelen voor technische controles ter plaatse. We controleren of het systeem voldoet aan alle kwaliteitseisen om daarmee te zorgen voor een optimale levensduur van het systeem.  
 • Exploitatie: Tijdens de exploitatie ga je je investering terugverdienen. IF bewaakt of het systeem goed is ingeregeld en ook werkelijk energiebesparing oplevert en CO2-uitstoot verminderd. Met name in de eerste twee jaar na oplevering is aandacht hiervoor erg belangrijk! 
 • Optimalisatie: We hopen het natuurlijk niet, maar mocht er toch iets mis zijn met het bodemenergiesysteem, of werkt het niet helemaal optimaal, dan kunnen onze engineers het probleem opsporen en je helpen om het op te lossen.  
 • Meer informatie over bodemenergie kun je vinden bij onze kennisbank