Beleid, vergunningverlening en handhaving

Helder beleid geeft richting aan de toekomst

Regeren is vooruitzien. Ook als het om bodemenergie gaat. Een goed doordacht beleid staat aan de wieg van succesvolle, toekomstige bodemenergiesystemen. Wij bieden u kennis en ervaring om tot zo’n heldere visie te komen. Een gezamenlijke zoektocht die bij ons nooit vaag blijft, maar altijd uitmondt in concrete producten, waarmee u echt aan de slag kunt. We zijn ook uw partner om uw vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) gedegen in te richten.

Binnen een gemeente raakt het onderwerp bodemenergie veel disciplines. Aan het begin van een beleidstraject beleggen we daarom het liefst een ‘snelkookpansessie’ met alle betrokkenen. Eén middagje sparren is genoeg; opmerkelijk hoeveel iedereen dan weet.

Stijn Verplak - Senior adviseur IF Technology

Beleid voor bodemenergie vraagt om een koppeling van ondergrondse en bovengrondse kennis. Met IF haalt u een uitgelezen mix van praktische en theoretische kennis in huis. Samen werkt toch het beste: u kent de lokale bouwplannen en wij brengen de mogelijkheden voor bodemenergie in kaart. We inventariseren kruisende belangen van derden, voeren de technische berekeningen uit en stellen advies op, zoals een kaart met interferentiegebieden of een bodemenergieplan (daarover hieronder meer). IF vervaardigt al 15 jaar beleidsplannen voor bodemenergie op verschillende niveaus. Benut deze ervaring en laat onze leermomenten u helpen bij de uitwerking van uw beleid.

Beleid voor bodemenergie

Wij ondersteunen gemeenten en provincies met het ontwikkelen van bodemenergiebeleid. We bepalen samen met u waar in uw gemeente of provincie interferentiegebieden, bodemenergieplannen of aanvullend beleid nodig of gewenst is.

Aanwijzen interferentiegebieden

Om tot maximale sturing te komen van bodemenergie op een locatie kan het gebied worden aangewezen als interferentiegebied. Door middel van dit interferentiegebied worden alle gesloten systemen in een gebied vergunningplichtig en kunt u als gemeente vooraf sturen. Wij kunnen u helpen bij het bepalen van de noodzaak tot aanwijzing en het vertalen van uw beleid naar een concrete uitwerking voor een interferentiegebied met bijbehorende beleidsregels. De uitwerking van een interferentiegebied kan ook vormgegeven worden door een bodemenergieplan (zie volgende paragraaf).

Interferentiegebieden gemeenten Rotterdam Delft Zuidplas in de WKO Tool

Figuur: interferentiegebieden van de gemeenten Rotterdam, Delft en Zuidplas zoals te zien in de WKO Tool

Bodemenergieplannen (masterplannen bodemenergie)

Verwacht u als gemeente, omgevingsdienst of provincie drukte in de ondergrond? Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van bodemenergieplannen. Elk plan heeft zijn eigen dynamiek: ze zijn nooit hetzelfde omdat op iedere locatie andere belangen en betrokkenen aanwezig zijn. Het ene plan is zo concreet dat morgen de boorwagen een bron aan kan leggen, de andere focust op de middellange termijn en bevat ordeningsprincipes. Het ene plan gaat alleen in op de ordening van open systemen, de andere richt zich op open en gesloten systemen en vormt hiermee input voor bijvoorbeeld het de uitwerking van het bodemenergiebeleid.

Bodemenergieplan strokenpatroon masterplan bodemenergie Europapark Groningen

Figuur: bodemenergieplan met koude en warme stroken in Europapark Groningen

Vergunningverlening, handhaving en toezicht

Door onze juridische, technische en energetische kennis kunnen wij u ook ondersteunen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Verwerken meldingen en vergunningaanvragen en interferentieberekeningen

Voor veel gemeenten is het beoordelen van een melding en vergunningaanvraag van gesloten bodemenergiesystemen een flinke klus. Mist u een collega om even mee te sparren over hoe een melding te behandelen of hoe om te gaan met conflicterende belangen in een gebied? Neem contact op met onze adviseurs. Wij zijn inmiddels huisadviseur voor een aantal gemeenten: we denken mee over een vlotte behandeling van een melding en/of vergunningaanvraag beoordelen inhoudelijk de binnenkomende melding en/of vergunningaanvraag. We verzorgen de inhoudelijke correspondentie met de melder/aanvrager. Tevens voeren wij interferentieberekeningen uit voor situaties die met de hand niet 123 door te rekenen zijn met speciaal daarvoor ontwikkelde rekensoftware.

thermische invloedsgebieden interferentie gesloten bodemenergiesystemen

Figuur: thermische invloedsgebieden van gesloten bodemenergiesystemen in Goes

BodemenergieOnline

BodemenergieOnline is een programma waarmee u meldingen en vergunningaanvragen voor open en gesloten bodemenergiesystemen kunt verwerken. De software is voor provincies, gemeenten en omgevingsdiensten/RUD's.

Het programma wordt door de provincies Drenthe en Noord-Brabant gebruikt om hun vergunningverlening en handhaving in goede banen te leiden. Hun ervaring is dat het meer dan 50% aan tijd bespaart. Zo verdient de software zichzelf binnen luttele tijd terug. En kunt u zich richten op het verbeteren van systemen en hun rendement.

Voor meer informatie klik hier.