Nieuws

IF levert input voor evaluatie Waterwet

13 april 2015

Namens BodemenergieNL leverde IF input voor de evaluatie van de Waterwet. De Waterwet, samen met het Waterbesluit en Waterregeling, vormt het wettelijk kader voor open bodemenergie (WKO/KWO). IF heeft sinds de inwerkingtreding van de Waterwet, 22 december 2009, veel ervaring opgedaan met de Waterwet. Onze praktijkervaring was zeer welkome input voor de evaluatie.

De evaluatie focust zich op de verdeling van de grondwaterbevoegdheden.  Hoofdvraag van de evaluatie luidt:

Kan met de huidige wet- en regelgeving het grondwaterbeheer (als onderdeel van het watersysteembeheer) adequaat worden uitgevoerd, rekening houdend met voor het grondwaterbeheer van belang zijnde ontwikkelingen?

Wij spraken met de onderzoekers onder andere over onze ervaringen met het vergunningsverleningproces, de samenwerking tussen verschillende overheden,  het kennisniveau van de vergunningverlenende overheid en de verdeling van bevoegdheid. De belangrijkste punten die wij de onderzoekers meegaven:

  • Het is wenselijk om, zeker na de recente wijzigingen door het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (AMvB Bodemenergie), de regelgeving niet op korte termijn (weer) te wijzigen. Stabiliteit en continuïteit zijn nu gewenst.
  • Wij zijn positief over de verdeling van bevoegdheden, de provincie moet bevoegd gezag blijven voor de vergunning voor open bodemenergie. In de afgelopen jaren is bij provincies kennis, kunde en ervaring opgebouwd, dit moet behouden blijven.
  • Tegelijk zien we dat de aanwezige kennis en kunde tussen provincies en ambtenaren sterk wisselt en soms verbeterd kan worden.  Het gaat hierbij om kennis van de regelgeving, techniek en effecten. Wij denken dat een verhoogd kennisniveau onnodige verzoeken om aanvullende informatie en onderzoek  kan beperken. Dit leidt tot tijdwinst en kostenverlaging.
  • De bevoegdheidsverdeling en regels voor lozen blijven onduidelijk. Ook bij overheden bestaat deze onduidelijkheid. Dit zorgt voor discussies en onzekerheden

Het eindrapport van de evaluatie is gereed en zal worden voorgelegd aan de Stuurgroep Water. Na vaststelling wordt het rapport met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd.