Nieuws

Minister Kamp (EZ): Ik zie veel potentie voor WKO en Geothermie

8 april 2015

Op 2 april jl. stuurde Minister Kamp zijn Warmtevisie naar de Tweede Kamer. Hierin stelt de minister dat het verduurzamen en verminderen van onze warmtevoorziening om verschillende redenen cruciaal is. Minister Kamp ziet veel potentie voor het gebruik van warmte- en koudeopslag (wko), geothermie, zonthermie, biomassa en warmtepompen. Volgens de minister hebben bodemenergie (waaronder geothermie) en biomassa het grootste potentieel.

In zijn Warmtevisie beschrijft de Minister de ontwikkelingen die hij ziet voor de toekomst, de huidige ontwikkelingen en de beleidsinzet voor warmtebesparing en duurzame warmte. Vervolgens gaat hij in op het huidige marktmodel, de warmte-infrastructuur en de knelpunten die daarbij worden ervaren. De Warmtevisie besluit met een uitvoeringsagenda waarin de minister een aantal fundamentele vraagstukken agendeert die komende tijd opgepakt gaan worden.

Minister Kamp: “ Mijn ambitie is dat het aanbod van hernieuwbare warmte substantieel gaat groeien.  De rol van aardgas in de warmtevoorziening neemt in de toekomst af.”

 

 

 

 

Om de gewenste trendbreuk in de warmtevoorziening te realiseren moeten er concrete stappen worden gezet naar vermindering van de warmtevraag en verdere verduurzaming van de warmteproductie.

Warmtebesparing

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat het rendabel potentieel van warmtebesparing in 2020 ca. 166 PJ is. Dat potentieel zit voornamelijk in besparing in woningen en de glastuinbouw, procesverbetering in de industrie en door het leveren van collectieve warmte in woningen. Op lange termijn is het potentieel nog groter. Om de potentie te realiseren zijn verschillende zaken nodig:

 • Combinatie van gebouw en gebiedsmaatregelen voor kostenefficiënte warmtebesparing in de gebouwde omgeving.
 • Ontwikkelen van een langetermijnstrategie over warmtegebruik en -besparing door de  energie-intensieve sectoren om zo duurzamere producten en productieprocessen te creëren .
 • Innovaties om efficiënter om te gaan met warmte
 • Gebruik van restwarmte

 

Gebruik restwarmte

De Minister wil restwarmte regionaal benutten. Hij stelt dat ruimtelijke ordening dit kan stimuleren door warmteaanbieders en vragers te clusteren. De Minister wil de knelpunten voor het gebruik van restwarmte actief wegnemen. dit gebruik wegnemen. Knelpunten die de minister noemt zijn leveringszekerheid en het  relatief lage financiële rendement van restwarmteprojecten.

 

Kostenefficiënt potentieel hernieuwbare warmte

De warmtevraag die resteert na warmtebesparing en inzet van restwarmte moet  zoveel mogelijk ingevuld worden met duurzaam opgewekte warmte.  Hiervoor zijn verschillende technieken voor handen.  De SDE+ regeling en mogelijk toekomstig stimulerende belastingregime vormen een financiële prikkel voor de toepassing van duurzame technieken. Maar niet alle technieken hebben deze prikkel nodig, WKO is daar een voorbeeld van. Van alle hernieuwbare warmteopties licht de Minister bodemenergie (geothermie en WKO) en biomassa nader toe omdat deze opties het grootste potentieel hebben.

 

Minister Kamp: “Ik verwacht dat geothermie (met een diepte van 2000 tot 3500 m) zal uitgroeien tot een belangrijke bron van hernieuwbare warmte.”

 

 

 

Over Warmtekrachtkoppeling (WKK) stelt de Warmtevisie dat deze steeds minder rendabel worden en in de toekomst amper tot niet meer rendabel zijn. WKK draagt niet bij aan de hernieuwbare energiedoelstelling (doordat ze gasgestookt zijn). Mede wordt er, ook in Europees verband, voor gekozen WKK niet verder te stimuleren. 

 

Marktmodel warmte

Om de ambitie waar te maken dat warmte een zelfstandig onderdeel wordt van het energiesysteem naast aardgas en elektriciteit moet warmteproductie en -levering ook qua marktmodel concurrerend zijn. Het duidelijk in kaart brengen van de relatie en de verschillen met de gasmarkt is essentieel voor een kansrijke toekomst van duurzame warmtelevering. De warmtevisie gaat hier in warmtenetten, aansluitplichten en de rol van het Warmteplan.

 

Uitvoeringsagenda

“Ruim baan maken voor de verduurzaming van de warmtehuishouding en een fundamenteel andere wijze van denken over onze warmtevoorziening realiseren.”

 

 

 

 

De uitvoeringsagenda bevat de volgende onderwerpen:

 • Versnelde evaluatie Warmtewet met onderzoek naar effectiviteit van de huidige reguleringsmethodiek en aandacht voor nieuwe marktmodellen\
 • Input voor deze versnelde evaluatie zijn:
  • Onderzoek naar het potentieel van warmtelevering en elektrificatie voor de toekomstige energievoorziening en wat de toekomstige rol van gas daarbij kan zijn
  • Ontwikkelen  rekenmodel dat de integrale business case van warmteprojecten in beeld brengt
  • Uitvoeren rendementsmonitor naar warmteleveranciers onder het huidige marktmodel door de ACM in het kader van de Warmtewet.
 • Ondersteunen regionale (rest) warmteprojecten in startfase
 • In 2015 is een nieuwe categorie in de SDE+ opengesteld voor stoompro-ductie met biomassa (houtpellets).
 • Verkenning van de mogelijkheden en voorwaarden voor het verhelpen van belemmeringen voor kleinschalige productie van hernieuwbare energie, ongeacht de producent.
 • Samen met marktpartijen de mogelijkheden verkennen en de voorwaarden helder maken voor een pilot met ultradiepe geothermie in de industrie.
 • In 2015 weer openstellen van de Demonstratieregeling Energie Innovatie.

 

De warmtevisie is te vinden op de website van de rijksoverheid