opinie

Sloten en plassen met aquathermie prachtige energiebronnen

22 oktober 2018

Uit de studies die we tot op heden gedaan hebben komt het beeld naar voren dat aquathermie vaak een charmante optie is voor het aardgasloos maken van nieuwe en bestaande wijken. De schaalgrootte voor een haalbaar aquathermie project is redelijk klein, waardoor het de start kan zijn voor de ontwikkeling van een lokaal warmtenet. Hier kunnen later ook andere bronnen en afnemers op aangesloten worden. Daarmee kan aquathermie de stepping stone zijn om van de huidige situatie met een gasnet te gaan naar een collectief warmtenet.

Er zit meer warmte in ons oppervlaktewater dan dat we in Nederland nodig hebben. Het potentieel is enorm en de kansen liggen vaak in onze achtertuin - Barry Scholten -

 

 

 

 

Samen met de waterschappen en Rijkswaterstaat zetten wij de kansen op de kaart en geven wij inzicht in de business cases en de randvoorwaarden voor de realisatie van aquathermieprojecten. 

Wat zegt het klimaatakkoord

Op 10 juli is het voorstel voor de hoofdlijnen van het klimaatakkoord verschenen. In de bijdrage van de “sectortafel gebouwde omgeving”  is ook een paragraaf opgenomen over aquathermie: “Aquathermie is een relatief  locale warmtebron die in combinatie met een warmtepomp en WKO duurzame warmte kan produceren voor een warmtenet. Waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) doen een aanbod om de transitie naar aardgasvrije wijken te helpen verwezenlijken, door thermische energie uit water aan te bieden als warmtebron. Berekeningen door CE-Delft, Deltares en IF Technology komen uit op een voorziening van meer dan 50% van de warmtevraag van de gebouwde omgeving 200 PJ(80 – 120 PJ). Partijen zijn van mening dat thermische energie uit water een verankerde positie moeten krijgen als alternatieve warmtebron en dat het Rijk dit moet ondersteunen middels de SDE of anderszins. Daarvoor moeten er nog wel een aantal stappen worden gezet en moet er nog veel ervaring worden opgedaan. Met de techniek, maar ook met de organisatie en governance van aquathermie en daaraan aanverwante netten. Waterbeheerders stellen in dat kader voor om vanaf 2019 een driejarig samenhangend programma aquathermie uit te voeren bestaande uit 4 tot 6 proeftuinen per jaar. Het streven is om deze proeftuinen zoveel mogelijk deel te laten uitmaken van de proeftuinen in het 100 wijken programma. Daarnaast kan het programma zich richten op de uitwerking van de organisatie en de governance, juridische vraagstukken en de uitvoering van een kennis- en innovatieprogramma”. 

IF Technology heeft al bijna 30 jaar ervaring met het ontwikkelen Aquathermie projecten. Wij starten vaak met een quickscan voor identificeren van de kansen en de belanghebbenden. Als het voldoende potentieel heeft brengen wij de technische, juridische en financiële haalbaarheid verder in beeld. Bij een positieve business case brengen wij het project samen met de belanghebbenden naar realisatie door het maken van een ontwerp, begeleiding van aanbestedingen, het selecteren van marktpartijen voor de realisatie en exploitatie en het aanvragen van vergunningen. Ook ondersteunen wij beheerders van Aquathermie systemen in het behalen van de energieprestaties. Duurzaamheid verdien je namelijk tijdens de exploitatie.

Wat is aquathermie?

Om de gebouwde omgeving te verduurzamen is uitwisseling van warmte en koude tussen partijen en met de omgeving door middel van netwerken en warmte-koude-opslag systemen (WKO) wenselijk. Oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater kunnen binnen die uitwisseling een bron van warmte en koude zijn die in een WKO kan worden opgeslagen, of direct worden geleverd aan afnemers. Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) maakt het mogelijk warmte of koude uit plassen of waterwegen te benutten. Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) benut de capaciteit van het riool, rioolgemalen, persleidingen en rwzi’s. Thermische energie uit Drinkwater (TED) benut het te veel aan warmte in het drinkwaternet in de zomer, of de warmte en koude uit rivierwaterleidingen die water naar de duinen transporteren voor drinkwaterproductie. In alle gevallen wordt hernieuwbare warmte en/of koude uit water onttrokken. Aquathermie is de verzamelterm voor deze bronnen van thermische energie uit water.

IF Technology is tientallen jaren geleden begonnen met het ontwikkelen en realiseren van projecten met deze technologie. Dit heeft onder andere geleid tot het winnen van de Jan Terlouw Innovatieprijs in 2015. Er zijn al gerealiseerde projecten en er zijn inmiddels veel studies gedaan naar het potentieel en de haalbaarheid voor projecten in heel Nederland. Inmiddels wordt de weg naar Aquathermie met WKO al gevonden bij veel projecten waar wijken van het gas af willen. Een voorbeeld daarvan is onder andere te vinden in het dorp Terheijden.

Andere interessante links: